<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
  <Name xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
		 xsi:noNamespaceSchemaLocation="Name.xsd" Title="President">
   <FirstName>George</FirstName>
   <LastName>Washington</LastName>
  </Name>